กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 2/2559

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 9-10 มกราคม 2560