การแต่งกาย

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา