ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำตำบล จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทสหศึกษา ไป กลับ  สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม)  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙/ ๑๕  หมู่ ๑๒ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  คณะก่อการเพื่อการจัดตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาตำบล ประกอบด้วยนายสมศักดิ์  ยินดีสุข (กำนันตำบลหนองไม้แก่น ) นายจรัล  ทองนาค (คหบดี) นายเล็ง  แซ่ตั้ง (คหบดี)นายวิกรานต์ (เล็ง) คุตติวรัญญู (คหบดี)  และนายฮะเช็ง  เนื่องจำนง  รวมถึงนายชะเอม  มั่นภักดี (กำนันตำบลคลองตะเกรา) มีการประชุมและลงมติร่วมกับประชาชนให้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลหนองไม้แก่น  ซึ่งถือว่าเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร ค่อนข้างมาก เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นทั้งจากอำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาวและอำเภอพนัสนิคม (จังหวัดชลบุรี) ซึ่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นจำนวนมาก แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนายประดับ  ศิริสวัสดิ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ เลขาสภาตำบลหนองไม้แก่นรับเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการตั้งแต่ระดับอำเภอถึงจังหวัดทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกรทรวงมหาดไทย ขณะเดียวกันสภาตำบลหนองไม้แก่นได้รับความอนุเคราะห์จากนายอนันต์  ฉายแสง สมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ประสานประโยชน์ถึงกรมสามัญศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยมี นายประสิทธิ์  แสนสุข  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เป็นผู้ประสานงาน

                วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๒๖  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา และเปิดทำการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ในปีการศึกษา  ๒๕๒๖ เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๒๖  มีนักเรียนจำนวน  ๘๐ คน โดยมีนายสุรพล  ธีระกุล เป็นครูใหญ่คนแรก (๒๕๒๖-๒๕๓๐)และนายบัญชา  ศุภวรรณ  ข้าราชการครูโรงเรียนไผ่แก้ววิทยามาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะก่อตั้งและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง  เช่น ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งโรงเรียน อาคารเรียน  วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น แม้ในปัจจุบันโรงเรียนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน และคณะบุคคลและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา

                ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ในสมัยนายโสภณ  สุขเสวี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน( ๒๕๓๐๒๕๔๓)

                ปัจจุบัน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ โรงเรียนมีนักเรียนในความรับผิดชอบจำนวน  ๑๕๙  คน จำแนกได้ดังนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีจำนวน ๑๑๑ คน เป็นชาย  ๖๑ หญิง  ๕๐ คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีจำนวน  ๔๘ คน  เป็นชาย  ๒๔  คน หญิง  ๒๔  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๑๔ คนจำแนกเป็น ข้าราชการครู  จำนวน  ๑๑ คน  พนักงานราชการจำนวน  ๒  คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน  ๑ คน โดยมีนายประภาส  กรุดพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึงปัจจุบัน)